Викладацька діяльність


Викладацька діяльність

діяльність, яка спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо) з конкретних напрямків навчальних курсів.


Викладач психологічно-орієнтованих спецкурсів

предмети, які викладаю:

«Етика і психологія сімейного життя»

Основна мета курсу – надати здобувачам освіти основи знань про шлюбно-сімейні відносини, сформувати у них позитивний образ родини, допомогти юнакам та дівчаткам засвоїти таємниці людської природи, звернути увагу на актуальні проблеми міжстатевих відносин, розкрити питання подружньої адаптації, реакцій на конфлікт, шляхів створення емоційного комфорту.

«Професійне етика»

Основна мета курсу - створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки здобувача освіти.

 «Професійна етика та психологія»

Основна мета курсу - ознайомлення здобувачів освіти з основними поняттями етики та психології, з культурою спілкування, з правилами поведінки у нестандартних професійних ситуаціях. 

«Основи професійної етики»

Основна мета курсу - сформувати етичний кругозір, культуру етичного мислення, моральні почуття, вироблення моральних переконань, моральної самосвідомості людини, допомагти в організації сфер і форм духовного життя на засадах загальнолюдських моральних цінностей.

«Основи професійної етики та культура спілкування»

Основна мета курсу - покликана ознайомити слухачів з особливостями спілкування з клієнтами в сфері побутового обслуговування населення, правилами поведінки з колегами.

«Культурологія»

Основна мета курсу - формування системи знань про культуру як специфічний та унікальний феномен людства.

«Художня культура»

Основна мета курсу - сформувати ґрунтовні, усвідомлені знання з художньої культури, навчити систематизувати, узагальнювати, сприймати та інтерпретувати інтегровані художньо-культурні явища на основі взаємодії різних видів мистецтв, широко застосовувати асоціативні зв'язки між художніми творами та життєвими явищами. 

«Технології»

Основна мета курсу - проектно-технологічна система навчання, яка ґрунтується на творчій, навчально-пізнавальній та дослідно-пошуковій діяльності здобувачів освіти від творчого задуму до реалізації ідеї у завершений проект. 

«Правила дорожнього руху»

Основна мета курсу - ознайомлення здобувачів освіти з правилами організації дорожнього руху, структурними елементами вулиці та дороги, технічними засобами організації дорожнього руху, прищеплення розуміння необхідності суворого дотримання встановлених правил поведінки на дорозі, навчати приймати участь у дорожньому русі без негативних наслідків, вироблення навичок спостережливості, уміння самостійно приймати рішення в екстремальних ситуаціях.
Почніть з себе і весь Ваш життєвий шлях  наповниться гармонією, посмішками,  яскравим сонцем над головою, щирими враженнями,...